Team 0-13

Anja Broekmeulen

Peutergroep / BSO

di-do

avdlee@digidactmail.nl

Anna Grootenboer

1-2 B

ma-di-do-vr

Anna@kcdesprong.nl

Anne Jeukens

BSO en arrangementsbegeleider onderwijs

ma-di-wo-do-vrij

anne@kcdesprong.nl

Apolline Mol

Groep 5-6 A

ma-di

Apolline@kcdesprong.nl

Aranka Kooijmans

Groep 1-2

wo-do-vr

aranka@kcdesprong.nl

Bart Verhagen

Groep 7-8 B & ICT coördinator

ma-di-vrij: Groep 7-8 B

Do: ICT coördinator

bart@kcdesprong.nl

Cathelijne van der Heijden

BSO & PMM-er

ma-di-do-vrij

cathelijne@kcdesprong.nl

Cherie Muijlwijk

BSO & contactpersoon Ouderraad

di-wo-do

cherie@kcdesprong.nl

Debbie van Kempen

Peutergroep

di-do

debbie@kcdesprong.nl

Dianne van Erp

Groep 3-4 B

ma-wo-do-vrij  

 

dianne@kcdesprong.nl

Elly van Creij

Peutergroep

ma-vrij

elly@kcdesprong.nl

Emma van Houts

Groep 3-4 A en 3-4 B

ma-di

emma@kcdesprong.nl

Eva Seinen

Groep 7-8 B & SEO coördinator

ma-di: IB-coördinator. 

wo-do: Groep 7-8 B

eva@kcdesprong.nl

Femke Heijman

Ondersteuner groep 3-4 & PMM-er

di-wo-do

femke@kcdesprong.nl

Femke Severens

Groep 1-2A & dansdocent

ma-di-wo

fseverens@kcdesprong.nl

Femke van der Starre

Manager opvang

ma-di-do

fvdstarre@onskindbureau.nl

Hans Schrover

7-8 C

ma t/m vr

Hans@kcdesprong.nl

Heleen van den Broek

Peutergroep

di-do-vrij

heleenvdb@kcdesprong.nl

Jasper Kunst

Groep 5-6 B & contactpersoon Ouderraad

ma-di-wo-do-vrij

jasper@kcdesprong.nl

Joëlle van Wanrooij

Peutergroep / groep 1

ma-di-wo-do-vrij

joëlle@kcdesprong.nl

Jolanda Wimmer

BSO

ma-di-do

jolanda@kcdesprong.nl

Joseline Neijmeijer

Groep 3-4 C

ma-di-wo-do-vrij

joseline@kcdesprong.nl

Judith Schouten

Intern begeleider

ma-di-wo-do

judith@kcdesprong.nl

Kim van Leest

BSO

ma-di-do-vrij

kim@kcdesprong.nl

Lara Gabriel

Groep 5-6 A

do-vr

Lara@kcdesprong.nl

Laura van Oort

Groep 5-6 C

wo-do-vrij

laura@kcdesprong.nl

Linda Vissers

Babygroep

ma-di-do

linda@kcdesprong.nl

Lindy Stadhouders

Groep 1-2 B & Groep 1-2 C

wo-do-vrij

lindy@kcdesprong.nl

Marieke van Kessel

Babygroep

di-wo-vrij

marieke@kcdesprong.nl

Marijke van Ek

Manager onderwijsinhoud & organisatie

ma-di-wo-do

marijke@kcdesprong.nl

Marjolein Windt

Groep 1-2 C & cultuurcoördinator

ma-di-wo

marjolein@kcdesprong.nl

Melissa Kollenburg

BSO

ma-di-wo-do

melissa@dewindkracht.nl

Miranda Martens

Facilitair medewerkster & groepshulp

ma-di-wo-do

mirandas@kcdesprong.nl

Nellie Reijers

Groep 3-4 A

di-wo-do-vrij

nellie@kcdesprong.nl

Nicole Kropman

Sportdocent

ma-di-do-vrij

nicole@kcdesprong.nl

Petra de Wit

Peutergroep / BSO

ma-di-wo-do

petra@kcdesprong.nl

Rietje de Jong

Administratief medewerkster

ma-wo

rietje@kcdesprong.nl

Rik Voet

Sportdocent

ma-vrij

rik@kcdesprong.nl

Saskia van de Sandt

Directeur

di-wo-do-vr

Saskia@kcdesprong.nl

073 8511170

Steffie Brouwer

Groep 4-5 & VVTO coördinator

ma-di-wo

steffie@kcdesprong.nl

Stijn Kooiman

Groep 6-7

ma-di-wo-do-vrij

stijn@kcdesprong.nl