Sport en Bewegen

Op kindcentrum de Sprong neemt bewegen een belangrijke plaats in.

Het doel van sport en bewegen is het verbeteren van de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van de kinderen.
Met Sport/bewegen willen we kinderen breed introduceren in een bewegingscultuur
Essentieel is dat kinderen plezier krijgen en plezier houden in bewegingslessen, omdat dat de beste garantie is om later te blijven deelnemen aan sportactiviteiten.
De basisschoolleeftijd wordt gezien als een kritieke fase voor de ontwikkeling van een actief bewegingspatroon. 
 
Waarom vinden we op de Sprong sport en bewegen zo enorm belangrijk?
  
Het welbevinden (zowel geestelijk als lichamelijk) beïnvloedt positief de psychische, sociale en cognitieve ontwikkeling.
Lichamelijk en geestelijk welbevinden wordt gevoed door:


1. Een gezonde levensstijl
- een juiste balans tussen inspanning en ontspanning
- verantwoorde keuzes t.a.v. voeding en genotsmiddelen
 
2. Een gestructureerd sport- en bewegingsaanbod
- een goed evenwicht in cognitieve, creatieve en motorische vakken
- verbindingen zoeken tussen school en vrije tijd, tussen basisonderwijs en vervolgonderwijs
- competenties van kinderen vergroten en ontwikkelen.
 
3. Bewust maken en hanteren van mentale processen
- zelfvertrouwen vergroten
- respect hebben en tonen voor en waarderen van eigen en andermans lichaam en identiteit
- verantwoordelijkheid nemen
- kunnen reflecteren op het proces en het product
- oplossingsgericht zijn
- discipline kunnen opbrengen
- omgaan met regels en afspraken
 
 In april 2013 hebben wij het vignet Gezonde school behaald met als thema certificaat Sport en Bewegen  zie www.vignetgezondeschool.nl.

 

 

 

Bewegen is gezond

Schoolvoetbal 2016.