Aanwezigheid en afwezigheid

Opvang 0-4

In verband met de planning van de kinderen en de personele bezetting inventariseren de pedagogisch medewerkers van de dagopvang voorafgaand aan de schoolvakanties wanneer uw kind gebruik maakt van de opvang in die vakantie. Personele kosten zijn de grootste kostenpost voor de kinderopvang. Wij vragen u om deze opgave zo zorgvuldig mogelijk te doen zodat wij de personeelskosten kunnen beheersen en daarmee de opvang betaalbaar kunnen houden.
Uw kind komt een dag niet, wat dan?
Wanneer uw kind niet naar de dagopvang gaat, vragen wij u dit tijdig door te geven aan de pedagogisch medewerkers van de groep waar uw kind geplaatst is. In verband met het dagprogramma willen we u vragen om vóór 9.00 uur uw kind af te melden.

Basisschool

De leerplichtige leeftijd is vijf jaar. Dat betekent dat u uw kind vanaf deze leeftijd niet zomaar thuis mag houden. In voorkomende gevallen zult u dus verlof moeten aanvragen.

BSO 

Voor het inkopen van vakantieopvang bieden wij een flexibele mogelijkheid. Voor de buitenschoolse opvang is het mogelijk om per kalenderjaar het aantal dagen aan te geven dat u opvang nodig heeft. Het minimum is 5 dagen per jaar en het maximum is 60 dagen per jaar. Dit wordt jaarlijks opnieuw vastgelegd op een plaatsingsovereenkomst vakantieopvang. Klik hier voor meer informatie.

Heeft u een vakantiecontract afgesloten dan krijgt u  6 tot 8 weken voor iedere vakantie de gelegenheid om aan te geven op welke dagen uw kinderen gebruik willen maken van de vakantieopvang.
Tijdens studiedagen van de school kan uw kind wel terecht bij de vertrouwde buitenschoolse opvang van 07.30-18.30 uur.

Verlof aanvragen

Klik hier voor de procedure.

Klik hier voor het aanvraagfomulier