Jaarplan

Het kindcentrum is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het gegeven onderwijs en de opvang. In de Wet op het Primair onderwijs wordt voorgeschreven dat scholen een kwaliteitszorgbeleid dienen te voeren. Dit beleid is in het kindcentrumplan beschreven. Kwaliteitszorg betreft activiteiten die erop gericht zijn de kwaliteit van het onderwijs/opvang te bepalen, te bewaken, te borgen en te verbeteren.Het kindcentrum zal daartoe, rekening houdend met de kenmerken van de leerlingen en met de wensen van belanghebbenden, dienen aan te geven wat zij onder kwalitatief goed onderwijs verstaat. Opvattingen dienen vertaald te worden in doelen.  Systematisch moet worden nagaan of de doelen ook bereikt zijn. Op basis daarvan zullen nieuwe doelen voor verdere verbetering gesteld moeten worden, die worden opgenomen in een meerjarenplan. Vervolgens worden de effecten van die verbeteractiviteiten geanalyseerd en gecommuniceerd met de betrokken geledingen. Het geheel kenmerkt zich door een cyclische aanpak. Dit gebeurt op basis van het meerjarenplan, opgesteld door de directie van het kindcentrum. Met behulp van dit meerjarenplan wordt een jaarplan (= activiteitenplan) gemaakt.

Jaarplan

Klik hier in download het jaarplan.

Klik hier en download het meerjarenplan.