Interne begeleiding

Op de Sprong hebben we 1 interne begeleider; Judith Schouten voor 0-13. Judith heeft daarvoor maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 4 ambulante dagen.

Wat zijn de taken:

 • Zij coördineert en adviseert bij de uitvoering van het zorgbeleid in het kindcentrum(interne begeleiding):
 • Zij analyseert toetsresultaten van leerlingen en werkt op basis daarvan een didactische leerlijn uit;
 • Zij stelt samen met de medewerkers in de groep handelingsplannen voor kinderen en groepen op;
 • Zij begeleidt collega's bij het opstellen van les- en opvoedingsdoelen;
 • Zij ontwikkelt procedures, protocollen en afspraken m.b.t. leerlingenzorg en bewaakt deze;
 • Zij evalueert periodiek de handelingsplannen met de medewerker in de groep en stelt deze eventueel bij;
 • Zij begeleidt (aanstaande en nieuwe ) medewerkers bij leerlingbegeleiding en bij scholing en ontwikkeling;
 • Zij stelt het kindcentrumspecifiek zorgplan op;
 • Zij levert een bijdrage aan de evaluatie van het kindcentrumspecifiek zorgplan in het kindcentrum;
 • Zij draagt zorg voor opzet en uitwerking van het leerlingvolgsysteem in het kindcentrum volgens de afspraken in het zorgplan;
 • Zij stelt op basis van het zorgbeleid de jaarlijkse toetskalender op, bewaakt de uitvoering en verzamelt toetsgegevens en/of groepsoverzichten;
 • Zij organiseert onderzoek en speciale hulp m.b.t. zorgleerlingen, zorgt voor dossiervorming t.b.v. zorgleerlingen
 • Zij leidt de besprekingen over de zorgleerlingen in het kindcentrum;