Medezeggenschap

Als ouder kunt u meepraten en meebeslissen over het kindcentrum door lid te worden van een van onze raden. Hieronder lichten wij deze medezeggenschap toe.

 

Medezeggenschapsraad (MR)

De inrichting van deze raad is wettelijk verplicht voor onderwijs. De functie van de MR is het meedenken en meebeslissen over het onderwijs op school. De MR heeft advies- en/of instemmingsrecht met betrekking tot een groot aantal specifieke onderwerpen van de school. De MR bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders en vertegenwoordigers van het personeel van de school. Hoeveel leden een MR heeft is afhankelijk van de grootte van de school. Op de Sprong bestaat de MR uit 3 ouders en 3 personeelsleden.

Oudercommissie (OC)

De OC is vergelijkbaar met de MR. Dit is het medezeggenschapsorgaan van de opvang.

Kindcentrumraad (KCR)

Omdat de Sprong wil doorgroeien naar één integraal kincentrum waarbij opvang en onderwijs één organisatie zijn, hebben we de 2 medezeggenschapsoprganen samengevoegd tot de kindcentrumraad (KCR). In de KCR zitten ouders, pedagogisch medewerkers en leerkrachten samen. Zij behartigen de belangen van kinderen, personeel en ouders/verzorgers van kindcentrum de Sprong. Het doel is de kwaliteit van het kindcentrum te behouden en verbeteren. De kindcentrumraad toetst beleid aan de hand van wet- en regelgeving en adviseert de directie kijkend door de bril van kinderen, personeel en ouders/verzorgers. De KCR start een vergadering samen en gaat vervolgens uiteen in de MR en de OC. Zo kunnen we gezamenlijke en opvang- of onderwijsspecifieke zaken agenderen.

"Wij zijn een KC Raad, die gericht met diverse betrokkenen, respectvol wil samenwerken, door middel van heldere regels en open communicatie gericht op de langere termijn. Wij willen bijdragen aan een kindcentrum met een veilig en gezond klimaat, waarop de kinderen zich kunnen ontplooien en waarop zij worden voorbereid op een goede overstap naar passend vervolgonderwijs."

Activiteitencommissie (AC)

De AC zorgt voor alle feesten en partijen op de Sprong. Hierin zitten ouders die meedenken en helpen om (bijvoorbeeld voor carnaval) een groot feest te maken voor de kinderen. Zij innen en beheren de ouderbijdrage en maken zelf een begroting. Er zijn ook enkele teamleden lid van de AC.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit leden, ouders en personeelsleden van de medezeggenschapsraden van scholen die behoren tot ATO-scholenkring. De GMR houdt zich bezig met algemene schooloverstijgende zaken. Door gezamenlijke belangen te behartigen, kan er optimaal gebruikt gemaakt worden van de rechten en plichten van een medezeggenschapsraad. Onderwerpen die in de GMR worden besproken, zijn bijvoorbeeld het personeelsbeleid, ARBO-zaken en financiën. De notulen van de GMR-vergaderingen zijn beschikbaar via de MR-leden van de school. Het GMR-Jaarverslag is onderdeel van het ATO-Jaarverslag.