Typisch de Sprong

 

Kindcentrum de Sprong: een kleinschalig kindcentrum in Rosmalen, de Groote Wielen, waar kinderen van 0 tot 13 jaar de hele dag kunnen leren, spelen en zich ontwikkelen.

Ontwikkelingsgericht onderwijs en opvang (OGO)

De bedoeling van ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) is om kinderen te stimuleren hun volledige persoonlijkheid te ontwikkelen. Bij OGO draait het om de kinderen én om ons als volwassenen. Kinderen groeien voor een deel vanzelf. Maar wij, volwassenen, brengen het spel van kinderen net iets verder door onze kennis en ervaring. We kunnen leren om bij de ontwikkeling van kinderen aan te sluiten, om ‘in hun verhaal te stappen’ en hen aan te moedigen om nét iets meer te kunnen. Dan gebeurt er veel meer met kinderen. Ze functioneren dan in hun zone van naaste ontwikkeling: ze doen mee met dingen die nieuw voor ze zijn maar die ze al wel kunnen begrijpen en worden daarin versterkt en versneld door onze hulp. De grondlegger van deze visie op onderwijs is onderwijspedagoog Frea Janssen-Vos. Lees meer over ontwikkelingsgerichte opvang en ontwikkelingsgericht onderwijs op de Sprong.

Heterogene groepen

Op De Sprong werken we met heterogene groepen. Er zitten 2 leerjaren in één groep: groep 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. Van elk van deze groepen hebben we er 3. Deze 3 parallelgroepen zitten ieder in een eigen lokaal rondom een leerplein. Naast deze onderwijsgroepen hebben we een babygroep voor kinderen tussen 0 en 2 jaar en 2 peutergroepen voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar.  

Waarom heterogene groepen?
De kinderen zijn een keer de oudste of de jongste in de groep. Kinderen leren van en met elkaar. Kinderen vullen elkaar aan, de samenstelling daagt uit om beter om te leren gaan met diversiteit. Tegelijkertijd wordt er een beroep gedaan op zelfstandigheid en zelf oplossend vermogen. Op het moment dat de medewerker een groep instructie geeft is de andere groep zelfstandig aan het werk. Ook de medewerkers maken gebruik van elkaars expertise, ze bereiden samen het aanbod voor en organiseren gezamenlijke activiteiten.

Samen leren en werken

De Sprong is een plek waar kinderen, medewerkers, studenten en ouders met en van elkaar leren. Samen zorgen we voor een verantwoorde leef- en leeromgeving en ieder van ons draagt op zijn eigen manier bij aan de ontwikkeling van de kinderen. We bieden hen structuur, veiligheid, respect en vertrouwen en veel ruimte voor eigen initiatief.

Vraag het de kinderen

Op de Sprong leren kinderen zelfstandig te handelen en verantwoordelijkheid te nemen. We werken daarvoor met de methodiek ‘Vraag het de kinderen’. Deze methodiek gaat uit van de 3 basisbehoeften van ieder mens:

  • Relatie: ervaren van een goede band met anderen
  • Competentie: gevoel dat je een taak succesvol uit kunt voeren
  • Autonomie: ervaren van vrijheid en keuze bij het uitvoeren van taken

Engels vanaf groep 1

Op de Sprong krijgen alle kinderen minstens een half uur Engels per week. Spelenderwijs komen kinderen in aanraking met de Engelse taal in de vorm van liedjes en spelletjes die aansluiten bij het lopende thema. Vanaf groep 5 komt naast het durven en meedoen ook het lezen en schrijven van de taal aan bod. We volgen het programma van Such Fun! Kijk voor meer informatie over het programma op www.suchfun.nl of op hun facebook pagina.

Rol ouders

Op de Sprong werken we in een veilige sfeervolle omgeving. De kinderen worden gestimuleerd om nieuwsgierig te zijn en vertrouwen te hebben in zichzelf. We houden rekening met verschillen in ontwikkeling van kinderen. Ouders zijn belangrijke partners in het delen en vormgeven van deze ontwikkeling. Zo worden ouders uitgenodigd als gastdocent, om binnen een thema hun specialisme te delen met de kinderen. Dat zijn bijzondere lessen!

Zin in lezen!

Leesontwikkeling start al vanaf de babytijd, kinderen genieten van voorleesmomenten en peuters vertellen zelf verhalen bij de boekjes en spelen dat ze lezen. Ieder kind maakt daarin zijn eigen ontwikkeling door, de leerkrachten spelen daarop in. Ook thuis wordt er geschreven en gelezen. Het thema zorgt voor verbinding van de verschillende activiteiten. Lees meer over Zin in lezen! voor baby’s, peuters, in groep 1-2 en in groep 3-4.

Sport en bewegen

Sport en bewegen nemen bij ons een centrale plek in. Kinderen krijgen alle kansen om hun talenten op dit gebied te ontdekken en te ontwikkelen. We hebben twee vakleerkrachten sport. De kinderen gymmen 2 keer per week in het wijkgebouw van Windkracht 5 aan de Deltalaan en groepen nemen regelmatig deel aan andere sportactiviteiten en clinics. Bij de buitenschoolse opvang is één van de vakdocenten aanwezig zodat ook daar spel en bewegen vorm krijgt. De jongsten van ons kindcentrum, peuters tot en met groep 4, krijgen MOVE-lessen. Hierin komt mindfulness, dans en drama aan bod. Deze lessen worden soms (gedeeltelijk) in het Engels gegeven.

Partnerschool van Het Noord Brabants Museum

De Sprong is een samenwerkingverband aangegaan met het Noord Brabants Museum. Zo zorgen wij er samen voor dat de museumlessen van het HNBM aansluiten bij de belevingswereld van kinderen én bij de lesstof in de groepen. Naast de verhalen van het museum, dagen we de leerlingen uit ook eigen verhalen te vertellen.

peuters